Úvodní stránka » Informace » Proč jsou učebnice ORBIS TACTUS tak "drahé"?

Jak vlastně vznikl ORBIS TACTUS?

ORBIS TACTUS (dále OT) založila maminka nevidomého dítěte. Toto dítě od začátku své "školní kariéry" studovalo v integraci s vidícími dětmi a zpočátku používalo dostupnou literaturu v Braillově písmu. Během prvních let studia se však ukázalo, že integrace je možná jen v případě, že učebnice budou splňovat některá kritéria, bez kterých je integrace téměř nemožná. Tato maminka začala tedy vyrábět učebnice pro své dítě, později založila ORBIS TACTUS a vyrábí je i pro další nevidomé děti v integraci. Aby patřičná učebnice splnila svůj účel, její tvorba vyžaduje desítky, často i stovky pracovních hodin, nehledě na materiál.

Proč je výroba tak časově náročná?

1) Jedná se převážně o individuální zakázky

V ČR existuje značné množství nakladatelství, která vydávají učebnice. Škola má tedy velký výběr a je řídkým jevem, že dvě školy, na kterých studují dvě nevidomé děti, zvolí pro daný ročník a předmět totéž nakladatelství. Navíc jednotlivá nakladatelství vydávají stále nová vydání téže učebnice s větším či menším počtem změn, takže po několika letech už původní učebnici nelze použít. Proto zakázky, které dostáváme, jsou v podstatě individuální.

2) Postup výroby je velice náročný

a) Učebnice musí být shodná s učebnicí ostatních dětí ve třídě. Pokud dítě dělá jinou práci než ostatní děti, nelze mluvit o skutečné integraci.

b) Je nutný soutisk Braillova písma a černotisku (černotisk je přímo v místě písmen Braillova písma). Pokud tomu tak není, je časově téměř nemožné, aby učitel či asistent našel včas dítěti text, s kterým děti právě pracují. Rychlá orientace v textu je nezbytná.

c) Je nutné upravit některé instrukce a úkoly ("vybarvi, podtrhni, škrtni, rozhlédni se kolem sebe, najdi v tabulce" atd.), případně vytvořit náhradní úkoly.

d) I nevidomé dítě potřebuje obrázky, mapy, grafy a plánky. Vytváříme je ručně z různých materiálů nebo na speciálním (drahém) kopírovacím stroji.

3) Výroba dalšího výtisku není jen dotiskem

I v případě, že učebnici použije druhé či další dítě, je třeba ji znovu vytisknout, opravit a přemístit obrázky (jen výjimečně je již použitá učebnice v takovém stavu, aby nevyžadovala úpravy). Pokud učebnici použije více dětí v tomtéž školním roce, obrázky je třeba vyrobit do každé učebnice zvlášť.

4) Pozitivní zpráva

Nyní nově platí vyhláška 27/2016, podle které je financování garantováno ze státních peněz. To je skvělá zpráva! Naše ceny tedy už sice nejsou garantovány sponzorem, ale řešení financování zde existuje. Z vlastní zkušenosti víme, že bez dobrých učebnic je integrace nemožná a nevidomé dítě, které  má možnost od raného dětství žít v běžném prostředí, se snáze naučí žít v běžném prostředí i v dospělosti a je pro tuto společnost přínosem. Finanční potíže by se tedy neměly stát překážkou pro získání našich učebnic.